Party casino i Eurogrand casino online patří mezi nejlepší na internetu. Doporučuje vám i některé online poker herny.

sl. II,11 - III,27 sl. V,11 - V,18 sl. X,14 - X,21 neumístěné
fragmenty
sl. IV,1 - IV,17 sl, V,19 - VI,3 sl. X,22 - X,30
sl. IV,18 - V,10 sl. VI,4 - X,13 sl. XI,1 - XI,15  

Turínský papyrus

Turínský papyrus, také známý jako turínský seznam králů nebo turínský královský kánon, je pro nás jedinečný papyrus napsaný hieratickým písmem. Za své moderní jméno vděčí Egyptskému muzeu v Turíně, kde je uložen.
Je rozpadlý do více než 160 často velmi malých kousků, hodně jich bylo ztraceno. Když byl italským cestovalem Bernardinem Drovettim v roce 1822 objeven v thébské nekropoli, vypadalo to, že je nedotčený, ale od té doby, co se stal částí sbírky Egyptského muzea v Turíně, jeho stav se hrozně zhoršil.
Důležitosti tohoto papyru se poprve povšiml francouzský egyptolog Jean-François Champollion, který si vzal na starost jeho rekonstrukci a obnovení. Později ho následoval Gustavus Seyffarth. Ačkoliv se jim podařilo umístit většinu fragmentů na správné místo, pilné zásahy těchto dvou mužů přišly příliš pozdě, a tak v tomto důležitém papyru zůstává spousta mezer.

Papyrus byl sepsán během dlouhé vlády Ramesse II. Nyní je dlouhý 1,7 metru a 0,41 metrů široký. Na přední straně (recto) jsou stránky obsahující seznam jmen osob a institucí a u každé z nich je něco, co vypadá jako daňový výměr.
To, co vzbuzuje hlavní zájem je ale rubová strana - verso. Obsahuje seznam bohů, polobohů, duchů, mytických a skutečných králů, kteří vládli Egyptu od začátku časů až do vzniku tohoto dokumentu.
Začátek a konec seznamu jsou ztraceny. To znamená, že nemáme ani začátek seznamu (jestli nějaký začátek existoval) ani výčet králů následujících po 17. dynastii. Také z tohoto důvodu nevíme, kdy byla zadní část daňového výměru použita k sepsání seznamu králů. Mohlo se tak stát během vlády Ramesse II., ale stejně tak nemůžeme vyloučit například konec 20. dynastie. Skutečnost, že seznam byl napsán na zadní část starého papyru ukazuje, že pro pisatele neměl žádnou velkou důležitost.
V temné uličce končí i naše bádání po zdrojích informací, které písař použil pro sepsání seznamu. Opisoval pouze existující papyrus? Jestliže ano, proč? Co se stalo s originálem? Jak byl sestaven? Nebo měl písař přístup do chrámových archívu a sestavil seznam sám tak, že čerpal ze starých daňových záznamů, dekretů a dokumentů? Poslední možnost nevypadá moc pravděpodobně a ukazovala by, že turínský papyrus je vskutku jedinečný dokument.

Existuje několik dalších seznamů, které vyjmenovávají předchůdce panovníka, jako jsou seznamu v chrámech Setiho I. a Ramesse II v Abydu. Takže co činí turínský papyrus tak výjimečným? Jiné seznamy jsou také velmi cenné pro studium starověkého Egypta, chronologii jeho panovníků, ale nejsou ničím jiným než výčtem některých předchůdců současného krále. Král je zapisován jako právoplatný dědic, který má respekt před svými předchůdci. Takovéto seznamy mají spíše kultovní a politické důvody. Potvrzují, že současný král je právoplatný dědic a následovník předchozích, tkeří vládli Egyptu po mnoho století. Tyto kultovní seznamy jsou spíše hodně subjektivní výběr předchůdců, než výčet všech králů: ve většině případů obsahují krále jako byl Meni a Mentuhotep II., protože hráli důležitou roli v historii starověkého Egypta. Jiní, méně důležití králové, usurpátoři nebo králové, kteří byli považování za nelegitimní, jako například panovníci kolem Amarnské revoluce, nebyli do seznamů zapisování.
Naproti tomu turínský papyrus je mnohem více než jednoduchý seznam panovníků: seskupuje je dohromady a zmiňuje délku jejich vlády. A co více, zmiňuje také některé krále, kteří byli vynecháváni z kultovních seznamů, jako například nepopulární Hyksósové! Navzdory faktu, že začíná výčtem bohů, polobohů, duchů a mytických vládců, kteří údajně vládli před Menim, to nebyl kultovní seznam a nesloužil běžnému účelu - dokázat, že současný král je právoplatný dědic trůnu.

Seznam králů na turínském papyru byl původně rozdělen do neznámého počtu sloupců, ze kterých se jich zachovalo jenom 11. Sloupce I až V obsahovaly 25 nebo 26 řádek textu, sloupec VI nejméně 27 a sloupce IX a X nejméně 30. Vzrůstající počet řádek naznačuje písařovo zjištění, že nebude mít na papyru dostatek místa pro zaznamenání všech královských jmen, jestliže použije pouze 25 nebo 26 řádků ve sloupci.
Většina řádků obsahuje jméno panovníka, zapsané v kartuši, následované počtem let, po které vládl, v některém případě ještě i počet měsíců a dní. Počet let připisovaný některým vládcům první a druhé dynastie je tak vysoký, že v těchto případech asi není správný. Někdy se tvrdí, že toto vysoké číslo neříká, jak dlouho vládli, ale v kolika letech zemřeli. Ačkoliv tato možnost nemůže být vyloučena, je divné, že by písař v některých případech zapisoval věk panovníků a jinde zase délku jejich vlády. Spíše se písař zmýlil ve způsobu označení jednotlivých roků, podle kterých vlády počítal.
Králové prvních tří dynastií mají také svá jména zapsána v kartuši, ačkoliv takový způsob zapisování se objevil až za vlády posledního panovníka 3. dynastie, Huneje. Jméno v kartuši používané pro tyto panovníky je často podobné jménům, která byla používána pro stejné krále v kultovních seznamech, ale jsou dost odlišná od Horových jmen, která oficiálně používali během své vlády. Vztah mezi Horovými jmény a jmény na turínském papyru není jistý: u posledních panovníků 1. dynastie to vypadá, že jméno v seznamu je odvozené od jejich Nebtiho jména, ale jak dostali svá jména první vládci 1. dynastie a všichni králové 2. a 3. dynastie není známé.

Panovníci jsou seskupovány společně podle místa své vlády. Tyto skupiny přímo nesouvisí s dynastiemi, do kterých panovníky rozdělil Manetho. To znamená, že pojem dynastie ještě nebyl do 19. nebo 20. dynastie zaveden.
Většina skupin obsahuje řádek, ve kterém jsou sečteny roky, po kterou tato skupina vládla. Tyto součty jsou většinou zapsány na jednom řádku, někdy na dvou a někdy dokonce na jednom řádků, který je tak dlouhý, že pokračuje až do dalšího sloupce. V některých případech je skupina uvedena hlavičkou. Skutečnost, že papyrus obsahuje mnohem méně hlaviček než součtů je spíše výsledek současného nekompletního stavu seznamu než chyb písaře, který seznam vytvořil nebo kopíroval.

Navzdory značnému poškození papyru a tomu, že umístění některých fragmentů bylo občas změněno, je turínský papyrus jedním z nejdůležitějších zdrojů znalostí o chronologii egyptských dějin mezi 1. a 17. dynastií.
Následující stránky obsahují hieroglyfický přepis té části turínského papyru, která obsahuje skutečné krále. Přepis je založen na publikaci o turínském papyru od Alana H. Gardinera. Ačkoliv je to docela stará publikace (první vydání je datováno do konce padesátých let), umístění jednotlivých částí, jak jej navrhl Gardiner, je stále akceptována většinou egyptologů. Od doby, co kniha vyšla, byly umístěny další fragmenty. To zatím není zahrnuto v následujícím přepisu kánonu.
Při vytváření této hieroglyfické transkripce jsem se snažil respektovat rozestavení znaků tak moc, jak bylo možné, s výjimkou toho, že jsem znaky z praktických důvodů orientoval zleva doprava, namísto originálního hieratického textu, který byl psán zprava doleva.
Překlady jsou psány italikou a jsou mé vlastní. Slova v překladu, která jsou psána červeně byla v originálním textu psána stejně tak červeným inkoustem. Překlady mezi [ ] jsou doplněním drobných mezer. Kde nebylo doplnění chybějících částí možné nebo zcela zřejmé, tam se objevují znaky ///.
Když se objeví potřeba doplnit některé další poznámky o určitém řádku textu, bude to učiněno pomocí menšího fontu.
Může být rozlišeno celkem 16 skupin (kliknutím na odkazy níže se dostanete do hieroglyfických transkripcí a překladů těchto jednotlivých skupin):

 1. I,x - I,21: Ptah a Velká devítka
 2. I,22 - II,3: Hor a Menší devítka (?)
 3. II,4 - II,8: duchové
 4. II,9: skupina mýtických králů
 5. II,10: jiná skupina mýtických králů (?)
 6. II,11 - III,26/27: 1. až 5. dynastie
 7. IV,1 - IV,14/15: 6. až 8. (?) dynastie
 8. IV,15/17: 1.až 6. (nebo 8. ?) dynastie
 9. IV,18 - V,10: 9. a 10. dynastie
 10. V,11 - V,18: 11. dynastie
 11. V,19 - VI,3: 12. dynastie
 12. VI,4 - X,12/13: 13. a 14. dynastie
 13. X,14 - X,21: 15. dynastie (Hyksósové)
 14. X,22, X,30 (?): skupina neidentifikovaných panovníků
 15. XI,1 (?) - XI,15: skupina pravděpodobně thébských králů vládnoucích současně s Hyksósy (17. dynastie ?)
 16. neumístěné fragmenty