dříve:
-
nahoru
Archaická doba
později:
2. dynastie
  panovníci  

1. dynastie

Podle staroegyptské tradice, popsané Turínským papyrem, Herodotem a Manethem, byla první dynastie založená králem jménem Meni nebo, řecky, Menes. Stejná tradice ho spojuje s mnoha činy. Mezi nimi je dobytí nilské delty (Dolní Egypt), tedy sjednocení Horního a Dolního Egypta; založení Memfidy jako hlavního města nové sjednocené země; vybudování mnoha přehrad a založení nových kultů a chrámů.
Ohledně identity a vůbec existence tohoto zdánlivě legendárního krále se mnoho diskutovalo, protože archeologický výzkum nezmiňuje nikoho s tímto jménem. Základ problému leží v královských titulech a jejich vývoji. Nejstarší známé zdroje, které zmiňují vládce, o něm mluví pouze pomocí Horova jména. Ale od Staré říše dále mohou být králové titulování taky pomocí tzv. prenomenu nebo nomenu. Protože Turínský papyrus vycházel z této pozdější zvyklosti, musel přijít s pronomeny pro krále z archaického období. Ačkoliv počínaje vládou Hora Dena se často používalo Nebtiho jméno jako pronomen, vztah mezi jmény v seznamu a v archeologických zdrojích není vždy zcela jasný. To je případ všech králů předcházejících Hora Dena - prvních čtyřech králů 1. dynastie.
Některé prameny byly interpretovány tak, že existuje vztah mezi Horovým jménem a jménem Men(es), ale každé z těchto vysvětlení se neobejde bez odpůrců. Dříve se také věřilo, že Men(es) je Nebtiho jméno pro Hor Aha. Absence dalších Nebtiho jmen během vlády Aha a jeho dvou následovníků ale činí tuto teorii nepravděpodobnou.
Interpretace znaku kombinujícího Horovo jména s dalším hieroglyfickým symbolem označovaným jako Princova pečeť, která by ukazovala, že Hor Narmer měl syna jménem Men(es), je příliš přitažená za vlasy, než aby se dala brát vážně. Přídavné znaky nemusí náležet přímo ke jménu a i kdyby náležely, toto jméno mohlo náležet nějakému vysokému úředníkovi nebo členovi vládnoucí elity.

Nebtiho jméno?
Přítomnost skupiny znaků, vypadajících jako Nebtiho jméno na Nakádském štítku vedla mnoho egyptologů k názoru, že Menes je jedna a ta samá osoba jako Hor Aha (více...)

Archeologické poznatky zatím nedovolují přiřadit skutky, dle tradice připisované Menimu, k některému ze skutečně podložených vládců. Některé z těchto činů tedy náleží ideálnímu králi, který usměrňoval povodně pomocí přehrad, těšil bohy vytvářením kultů, ničil egyptské nepřátele...
Narmerova paleta byla dlouho dobu interpretována jako důkaz, že to byl Hor Narmer, kdo dobyl nilskou deltu a sjednotil Horní a Dolní Egypt. A opravdu, Narmer je zobrazován s bílou korunou, spojovanou s Horním Egyptem, jak pobíjí své nepřátele žijící v mokřinách. Na druhé straně palety má Narmer červenou korunu Dolního Egypta (nilské delty), prohlíží na ní těla popravených nepřátel.
Na žezle je Narmer s červenou korunou při sčítání lidu v Dolním Egyptu. Toto zobrazení je považováno za další důkaz, že Narmer
ovládl tuto část země.
 
 
Avšak Narmerův předpokládaný předchůdce, Hor Ka (nebo Sekhen) vybíral daně v nilské deltě, takže musel mít nad touto částí země alespoň částečnou kontrolu. Hlavici obřadního žezla krále "Štíra" je také nutno vzít v potaz. Tento král byl nejspíše předchůdce, možná ale také současník Narmerův. Jeden z výzkumů ukazuje, že Štír mohl také nosit jak Bílou, tak Červenou korunu.
Předpoklady, že již králové před Narmerem vládli nad sjednoceným Egyptem
a myšlenka, že Meni je Hor Aha, vedla mnoho autorů k víře, že existovala dynastie "0". Tato hypotetická dynastie by se skládala z králů "Štír", Ka a "Ústa" Narmerova. Jenže "Štír" byl doložen pouze v Hierakonpoli, a "Ústa" asi ani nebyl králem.
Také musí být zmíněno, že identifikování Meniho jako Hor Aha není podpořeno žádným důkazem a že Červená koruna může být původně hornoegyptského původu a až později (nejpozději na počátku 1. dynastie) se stala symbolem Dolního Egypta. Střep nalezený v Nakádě v Horním Egyptě je datovaný několik generací před Narmera a nese na sobě symbol Červené koruny. To může naznačovat, že Červená koruna je právě zmiňovaného hornoegyptského původu.

Abychom se více dozvěděli o první dynastii, bylo by možná vhodné podívat se nejprve na její závěr. Nádoba nalezená pod stupňovitou Džoserovou pyramidou v Sakkáře obsahuje jména čtyř králů. Tato jména dobře korespondují s posledními čtyřmi králi Manethovy 1. dynastie.


Detail hlavice obřadního žezla krále Štíra, ukazuje krále s Bílou korunou (více...)

nádoba se jmény 4 králů

Kamenná nádoba nalezená v Sakkáře obsahuje jména posledních 4 králů z 1. dynastie.

Z archeologických zdrojů víme, že tato čtyři (Nebtiho) jména odpovídají králům: Den, Andžib, Semerchet a Kaa. Můžeme bezpečně vyvodit závěr, že tato čtyři jména jsou stejné osoby, které uvádí ve svém seznamu 1. dynastie Manetho.

Další stopou k identifikaci Meniho a celkovému potvrzení chronologie 1. dynastie jsou dvě pečetě, které byly nalezeny v roce 1985 a 1995 na královském hřbitově v Umm el-Káb. První z nich, datovaná do vlády Hora Dena, obsahuje seznam králů Narmera, Aha, Džera, Vedža (Djeta) a Dena. Seznam končí zmínkou o královské matce Meretneith, matky Dena, která vládla během jeho dětství. Přede jmény prvních tří králů předchází jméno boha Khentamentiu, ochránce pohřebišť.

 
otisk Denovy pečeti
Druhá pečeť je datována do vlády Kaa, posledního krále 1. dynastie. Začíná opět jménem Khentamentia a potom následují Kaa, Semerchet, Andžib, Den, Vedžo, Džer, Aha a Narmer. Královská matka Meretneith zde již není zahrnuta, pravděpodobně proto, že na její vládu nebylo pohlíženo jako na nezávislou moc.  
Otisk pečeti krále Kaa
Důležitý fakt, který činí tyto dvě pečeti tak důležité, je ten, že srovnány v chronologickém pořadí obě začínají Narmerem. Narmerův předchůce Ka byl také pochován na pohřebišti, takže to může jedině znamenat, že pozdější generace považovali Narmera za důležitého krále. Natolik důležitého, že ho postavili do čela seznamu vládců. Tento pohled je potvrzen faktem, že nejstarší královské jméno nalezené na nádobách pod Stupňovitou Džoserovou pyramidou v Sakkáře bylo Narmerovo. Je také důležité zmínit, že druhý seznam na pečeti obsahuje stejný počet králů jako zmiňuje klasický Seznam králů a Manetho.  
Naše znalosti historie samotné první dynastie jsou z důvodu dlouhé časové odlehlosti a nedostatku písemných zdrojů dosti limitované. Několik málo pramenů, které máme, je složité interpretovat a často vedou k nejednoznačných či dokonce protichůdným závěrům.
Zdá se, že před vládou Narmera již místní vládci v Thinis (This), umístěné blízko Abydu v Horním Egyptě, ovládali velké části země, včetně alespoň několika úseků nilské delty. O několik generací dříve měli vládci kontakty s oblastí Bubastidy v jihozápadní deltě. Přesná povaha těchto kontaktů není známá. Hor Ka, Narmerův předpokládaný předchůdce, vybíral daně v nilské deltě. Jestliže byla někdy nilská delta dobytá monarchií z Horního Egypta, stalo se to již dlouho před Narmerem.
 
Možná v Hierakonpoli, na jihu Horního Egypta, existovaly během vlády Narmera soupeřící dynastie. Král známý jako Štír je doložený pouze v Hierakonpoli. Podle uměleckého vzhledu by jeho žezlo mohlo náležet do stejné doby jako Narmer. Ke konci Narmerovy vlády byla oblast Hierakonpole přidána k teritoriu Thiniské dynastie. Při pohledu na různá zvířata na "městské paletě" je také možné, že tento "Štír" byl taktéž ztotožňován s jinými zvířaty, třeba i s Narmerovým sumcem. Jestliže je poslední předpoklad správný, potom "Štír" není nikdo jiný než samotný Narmer!
Narmer je na paletě i jinde zobrazován jako král bojovník. Ale rozsah jeho válečných tažení není znám. Paleta ho ukazuje vítězícího nad lidmi žijícími v bažinách, které jsou považovány za nilskou deltu. Jestliže je interpretace několika znaků na paletě a jména oblasti Mareotis správná, paleta může ukazovat na válečnou aktivitu ve východní deltě.


"Městská paleta"; paleta datovaná do počátků 1. dynastie nebo ještě dříve. Ukazuje založení několika měst králem, který je symbolizován různými zvířaty, mezi nimi štír, lev a sokol.

Možná krátce vládla i královna Neithhotep, pravděpodobně Narmerova žena, na počátku vlády krále Aha.  Její jméno bylo často znázorňováno v serechu, což může znamenat, že měla královskou moc. Jeden dokument ukazuje její jméno v serechu za jménem Aha. To je tradičně pozice královské matky a může potvrzovat její vládu. To by znamenalo, že Aha byl dítě, když zdědil Narmerovo impérium. Neithhotep byla pohřbená v impozantní hrobce v Nakádě, což je překvapivé umístění, protože ostatní vládci 1. dynastie byli pohřbení v Umm el-Kábu. Aha je také první král, se kterým byli pohřbeni ve vedlejších hrobkách někteří služebníci. Tento experiment v absolutismu trval až do konce 1. dynastie. Dva prameny také ukazují na rituální lidské oběti během tohoto období. Další důkaz absolutismu královské moci během první dynastie byl nalezen na ostrově Elefantina, blízko dnešního města Aswan. Vojenská pevnost, chránící Egypt před Nubijci, byla postavena na ostrově a zastiňovala blízký místní chrám.  
Denova vláda začala také vládou jeho matky, královny Meretneith. Jeho jméno bylo občas psáno v serechu, což poukazuje na její královskou moc. Byla oceněna důležitou hrobkou na královském hřbitově v Umm el-Káb. Den vybojoval nejméně jednu bitvu proti "východu", pravděpodobně proti beduínům z východní pouště. Jeho vláda také znamenala reformy v administrativě a přidáním druhého titulu, Nebtiho jména, v královské titulatuře.

Podle Manetha postihla Egypt během vlády Semercheta, předposledního krále první dynastie, velká kalamita. To se často interpretuje tak, že jeho vláda mohla být nelegitimní. Ačkoliv jeho jména je zmiňována na pečetním seznamu všech králů první dynastie i na Seznamu králů.

Kaa byl poslední král, který byl pohřben se svými poddanými. Tato praktika byla zavedena během první části první dynastie, králem Aha. Skutečnost, že nástupci Kaa opustili tento zvyk, může znamenat změnu v královské ideologii a v náboženské víře. Že vláda Kaa označuje konec jedné éry dokazuje také změna místa pohřbívání. Jeho následníci pohřebiště přesunuli z Umm el-Káb do středního Egypta do Sakkáry, blízko Memfidy. Tyto změny možna přesvědčily Manetho, že Kaa byl poslední král 1. dynastie.


Den zabíjející nepřítele. Jeho Horovo jméno je napsáno před ním (v serechu).

Zmínky o Horovi Ba (?) na některých nápisech ukazují na převraty koncem vlády Kaa. Ovšem není zřejmé, jestli Hor Ba bylo jiné jméno, které Kaa používal, nebo jméno jiného nejasného krále. Jméno Kaaova nástupce, Hetepsechemueje, znamená "dva mocní jsou v míru". To se interpretuje jako znamení znovusjednocení rozdělené země. Na druhou stranu, Hetepsechemuej pohřbil Kaa, což znamená, že to byl jeho okamžitý nástupce. To by nenaznačovalo tomu, že po smrti Kaa nastaly nějaké nepokoje.  
 

Jméno Manetho Turínský papyrus  Data
Narmer Menes Meni U vládců první dynastie
Aha Athôtis Teti/Itet nejsou k dispozici žádná data
Džer Kenkenês Iti
Vedžo Uenephês Itiu(i)
Den Usaphaidos Semti/Septi
Andžib Miebidos Merbapen
Semerchet Semempsês Semsem
Kaa Ubienthês Qebeh(u)