Historie starověkého Egypta

Více než 3000 let dlouhá historie starověkého Egypta je rozdělována na 8 nebo 9 období, někdy nazývaných království. Toto moderní rozdělení je částečně založené na jednotě země a také na bohatství a moci centrální vlády. Samotní staří Egypťané nerozdělovali své vladaře do skupin podle takovýchto kritérií. Vypadá to, že si spíše během historie vytvořili pojem dynastie. Palermská deska jednoduše řadí vladaře jednoho za druhým, bez nějaké viditelné snahy je seskupovat podle jakýchkoliv pravidel. Turínský papyrus, který nepochází z tak dávné doby, seskupil panovníky podle jejich následníků a původu. Tak jsou například Amenemhet I. a jeho následníci popsáni jako králové Itj-Tawi, tedy hlavního města, odkud vládli. Za současné rozdělení do 30 dynastií vděčíme Manethovi, egyptskému knězi, který žil na počátku ptolemaiovské éry. Avšak v mnoha případech není zcela jasné, proč Manetho rozdělil některé panovníky do jedné dynastie a druhé zase do jiné. Například 18. dynastie začíná Ahmosem, tedy bratrem posledního vládce Manethovy 17. dynastie. Teoreticky by Kamose a Ahmose mohli být začleněni do stejné dynastie. Na druhé straně Thutmos I. pravděpodobně nebyl nijak příbuzný s Amenhotepem I., přesto jsou oba začleněni do 18. dynastie.
Někteří Egyptologové opustili pojmy jako jsou království a dynastie, ale kvůli přizpůsobení s většinou publikací o starověkém Egyptě, tato stránka bude dále používat oba pojmy. Avšak návštěvníci si mohou všimnout, že časová osa dole na této stránce a časové rozdělení používané i na jiných místech je mírně odlišné od jiných knih či internetových stránek.

Návštěvníci by také měli být varováni, že jako tomu je u všech publikací o starověkém Egyptě, data jsou jenom přibližná a neměla by být brána doslova. V mnoha případech není známo, jak dlouho mohl ten který panovník vládnout. Porovnáním různých publikací se může zjistit, že určitému králi je v jedné publikaci přisuzována krátká doba panování, zatímco v druhé mnohem delší.
Na této stránce se dozvíte různá data, ale opět musí být zdůrazněno, že je nesmíte brát doslovně, ale pouze jako přibližné informace. Poskytovaná data jsou pouze rámcová, aby poskytla návštěvníkům informace o pořadí jednotlivých událostí a stáří jednotlivých pamětihodností a dalších výtvorů.