předchozí
Fonetické
doplňky
nahoru
Gramatika
další
 

Kombinování fonogramů a logogramů

 

Protože staří Egypťané nepsali samohlásky, pouze fonetický zápis části slova by sám o sobě nemohl mít přesný význam. Nedalo by se tak například rozlišit Hqr - "být hladový" od Hqr - "hladový člověk".
Podobný problém by nastával při samotném používání ideogramů, to by umožňovalo zapisovat jenom velmi obecných vět. Jakýkoliv ideogram může ale reprezentovat více než jedno slovo. Například ideogram může znamenat "jíst", "pít", "mluvit", "myslet", apod. To je důvod, proč je velmi těžké porozumět těm textům, které pocházejí z archaického období.
Navíc je těžké mnohá slova vyjádřit pouze pomocí ideogramů. Týká se to především abstraktních slov jako je "otec", "matka", "milovat" nebo "nenávidět". Stejně tak do této kategorie patří předložky a zájmena.

Aby tento problém vyřešili, psali staří Egypťané většinu slov jako kombinaci fonogramů a ideogramů. Ideogramy, které se používaly jako přídavky k fonogramům, aby pomohly rozlišit jejich smysl, se nazývají determinativy a ve většině případů se píši na konec slova, které určují (determinují). čteme jako Hqr a znak na konci skupiny určuje, že Hqr je jakási aktivita úst: "být hladový". Slovo mohou mít více než jeden determinativů, jestliže přidavné ideogramy pomáhají upřesnit význam. Přidáme-li ke zmíněné skupině znak , dostaneme slovo , stále Hqr, a slovo znamená "hladový člověk".

Stejné fonogramy s různými ideogramy mohou míst často odlišný význam. Například nfr.t znamená "krásná". S determinativem tedy "krásná žena". Determinativ určuje, že onou "krásnou" je Bílá koruna Horního Egypta, tedy význam je "překrásná koruna". A spolu s determinativem je to kráva, o které se říká, že je krásná, tedy "krásná kráva".

Některá slova mohou být psána spolu ale i bez determinativů. Například jméno boha Ptaha se často píše pouze pomocí fonetických znaků jako , ptH. Avšak v některých případech se může také psát jako nebo spolu s determinativy a majícími význam "bůh". Nebo jsou též možné zápisy nebo , tedy spolu se znaky nebo jako speciálními determinativy pro Ptaha samotného. Volba, zdali přidat nebo nepřidat determinativy v těchto případech záleži na dostupném místu, ale může též záležet na osobních preferencích písaře, v případě Ptaha též na určitých náboženských motivacích.

Jiným příkladem může být slovo rn, "jméno", které se obvykle zapisuje jako a občas také spolu s extra determinativem jako . Povšimněme si, že může být zapisován horizontálně i vertikálně. Opět zde záleží na písaři, jak umístí tento znak do zbytku textu.

Krátká a běžná slova, nebo slova, která nemohla být jednoduchým způsobem reprezentována ideogramy, se psala pouze pomocí fonogramů. Dobrým příkladem na slovo bez determinativů jsou předložky. Například - m - "v", - n - "z" nebo - r - "do" (předložkami se budeme podrobněji zabývat později).

Slova, která se dají lehce popsat ideogramem, se někdy psala ideograficky. Obvykle se k nim přidávala rovná čára , jež znamená, že ideogram má význam ptřesně toho, co je na něm zakresleno. Tedy značí "tvář" a čte se jako Hr (fonetická hodnota Hr znaku je výsledek skutečnosti, že slovo "tvář" se skládá ze souhlásek H + r). Jména boha Ptaha se také často píše pomocí ideogramů nebo , které ho reprezentují a nepotřebují k sobě žádné fonogramy. V tomto případě se nepoužívá ani čára .

Slova se také dají zapisovat jako kombinace ideogramů. Skupina , S "jezero", kombinuje například znak pro jezero s geografickým ideogramem a čárou , která opět vyznačuje, že předchozí znaky mají význam svého zobrazení. Mimo to může být také používána na zaplnění volného místa.
Podobně skupina tA, "země", kombinuje ideogram pro "zemi" spolu s a .
Některé ideogramy mohou být doplněny jedním nebo více fonogramy, ale přídavné fonogramy pouze reprezentují fonetickou hodnotu zapsaného slova. , wA.t "cesta", používá ideogram v kombinaci s čárkou a fonogram , t, ale znaky, které by reprezentovaly wA zde chybí. Toto slovo může být navíc také zapsáno jako , kde fonogramy reprezentují celou fonetickou hodnotu slova. Zápis může být též považován za zkratku pro .