Stručná egyptská gramatika

Přehled

Studium bohaté historie a kultury starověkého Egypta by bylo téměř nemožné, kdybychom nebyli schopní porozumět množství textů, které nám tato civilizace zanechala. Z tohoto důvodu jsou následující stránky věnovány jazyku (jazykům) starých Egypťanů. Najdete zde detailní přehled základních znaků stejně tak jako úvod do gramatických základů egyptštiny, resp. egyptštiny používané ve většině textů od dob Střední říše.
 Navíc budou zájemci asi také potřebovat nějaký slovník, ve kterém by vyhledávali slovíčka.

    I. Úvod
        1. Vztah k jiným jazykům
        2. Vývoj
    II. Znaky
        1. Různé typy písma
        2. Orientace a uspořádání znaků
            1. Odkud se čte?
            2. Uspořádání znaků
        3. Ideogramy
        4. Fonogramy
            1. Jednosouhláskové znaky
            2. Dvousouhláskové znaky
            3. Třísouhláskové znaky
            4. Fonetické doplňky
    III. Psaní slov
        1. Kombinování fonogramů a logogramů
        2. Zvláštnosti písma
            1. Ptolemaiovské písmo
            2. Magie a písmo
    IV. Jednoduchá slova a fráze
        1. Podstatná jména
        2. Přídavná jména
        3. Skloňování (2. pád)
        4. Osobní zájmena
            1. Nezávislá zájmena
            2. Závislá zájmena
            3. Zájmena v příponě
        5. Ukazovací zájmena
        6. Předložky a částice
        7. Příslovce
    V. Věty bez sloves
    VI. Sloveso a slovesné věty

Jedna ze dvou kartuší Ramesse II. ve Velké síni Amonova chrámu v Karnaku.